L02842,九曲洞-太魯閣-花蓮縣-秀林鄉-花蓮-太魯閣國家公園-中部橫貫公路-太魯閣峽谷-立霧溪 by sunshine莊信賢影像世界 on Flickr.

L02842,九曲洞-太魯閣-花蓮縣-秀林鄉-花蓮-太魯閣國家公園-中部橫貫公路-太魯閣峽谷-立霧溪 by sunshine莊信賢影像世界 on Flickr.